پرده هوای صنعتی مدل HR

   


 

پرده هوا صنعتی

 

:توضیحات

 

 مناسب برای استفاده در کلیه کارخانجات صنایع غذایی و صنعتی جهت جلوگیری از ورود حشرات در دربهای

 

معمولی

 

قابلیت ارائه کویل حرارتی جهت وزش باد گرم