پرده هوای صنعتی مدل RM 15 SJ

   


 

پرده هوا اداری تجاری

 

:توضیحات

 

 مجهز به المنت برقی جهت وزش باد گرم برای جلوگیری از تبادل حرارت مناسب برای کلیه دربها