پرده هوای تجاری مدل RM 30

   


 

پرده هوا اداری تجاری

 

:توضیحات

 

 مجهز به کویل آب گرم جهت وزش باد گرم برای جلوگیری از تبادل حرارت ، مناسب برای دربهایی که امکان تعبیه

 

لوله رفت و برگشت آب گرم تا محل نصب دستگاه مقدور باشد