پرده هوای تجاری مدل FM 40 L/Y

   


 

پرده هوا اداری تجاری

 

:توضیحات

 

 مناسب برای استفاده ورودی دربهای اماکن عمومی ، دربهای سرد خانه ها تا ارتفاع 2/5 مترجهت جلوگیری از

 

تبادل حرارت و ورود گرد وغبار