پرده هوای تجاری مدل FM 40 AL

   


 

پرده هوا اداری تجاری

 

:توضیحات

 

 با نمایی آلومینیومی وبسیار زیبا مناسب برای استفاده در ورودی دربهای اماکن عمومی جهت جلوگیری از تبادل

 

حرارت و ورود گردوغبار